Rodo

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnia Mleczarska Polmlek – MAĆKOWY, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów– administratora danych osobowych.

1) Spółdzielnia Mleczarska Polmlek – MAĆKOWY, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

2) Spółdzielnia Mleczarska Polmlek – MAĆKOWY ogranicza zbierane dane do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane.

3) Dane osobowe zbierane przez Polmlek Spółdzielnia Mleczarska Polmlek – MAĆKOWY są wykorzystywane w następujących celach:

a) wykonywania zawartych umów;

b) podejmowania działań przed zawarciem umowy;

c) wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;

d) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:

· utrzymywania kontaktów z kontrahentami;

· oferowania swoich usług i produktów;

· wykrywania nadużyć i zapobiegania im;

· zapewnienia bezpieczeństwa firmy;

· ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

· tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;

4) Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.

5) Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:

a) z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz Spółdzielnia Mleczarska Polmlek – MAĆKOWY);

b) ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG;

c) ze źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG.

6) W trakcie korzystania z witryn internetowych administratora mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).

7) Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

8) Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

a) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;

b) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo-płacową;

c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

d) podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;

e) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

f) podmiotom prowadzącym windykacje lub nabywające wierzytelności;

g) innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.

9) Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółdzielnia Mleczarska Polmlek – MAĆKOWY, przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych.

Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie Spółdzielnia Mleczarska Polmlek – MAĆKOWY. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Wszystkie osoby mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udostępnij post

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email

Na skróty

X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.